Apie mus
UAB Contact LT dirba su verslo kontaktais tarp Lietuvos ir kitų šalių: Švedija, kitos Skandinavijos ir Baltijos šalys, taip pat Didžioji Britanija, Kroatija, Šveicarija. Padedame Lietuvos įmonėms surasti verslo partnerius kitose šalyse, bei atstovaujame kitų šalių įmones, ieškančias verslo partnerių Lietuvoje. Ieškome komercinių projektų pardavimui Europos ir Kinijos investuotojams. Contact LT yra Inovatyvios tekstilės klasterio "Innotekstil" koordinatorius. Atliekame vertimo darbus iš švedų, anglų ir rusų kalbos į lietuvių kalbą. Contact LT, kaip inovatyvios tekstilės klasterį koordinuojanti įmonė, dalyvauja ES Projekte pagal priemonę "Partnerių paieška Europos įmonių tinklo renginiuose tarptautinėms MTEP iniciatyvoms, kuriant ir vystant inovatyvias dizaino technologijas.
About Us
Contact LT is working with business contacts between Lithuania and other countries. At the beginning we worked mainly with the Swedish market, but we are now also working with business clients in other countries, such as other Scandinavian and Baltic countries, as well as Great Britain, Croatia, Switzerland. We help Lithuanian companies to find business partners in other countries, and represent companies from other countries seeking business partners in Lithuania. We are looking to sell commercial projects in Europe to Chinese investors. Contact LT is also the coordinator of the Innovative Textile Cluster "Innotekstil". Contact LT, as an Innovative textile cluster coordinator, is taking part on the EU project "InoConnect" for "Partner Search for European Enterprise Network Events for the Development and Development of Innovative Design Technologies" for to develop innovative design technologies.
Om oss
UAB Contact LT arbetar med affärskontakter mellan Litauen och andra länder. I början arbetade vi huvudsakligen med den svenska marknaden, men nu arbetar vi också med affärskunder i andra länder, som med andra skandinaviska och baltiska länder, också med Storbritannien, Kroatien, Schweiz. Vi hjälper litauiska företag att hitta affärspartners i andra länder och representerar olika utländska företag för att hitta affärspartners i Litauen. Vi söker på olika kommersiella projekt i Europa för sälja till kinesiska investerare. Contact LT är också koordinator för innovativt kluster “Innotekstil”. Contact LT som ett företag som samordnar ett innovativt textilkluster "InnoTekstil" deltar i EU-projektet inom initiativet "Partner sökning" av det europeiska företagsnätet för internationella EU-initiativ för utveckling av innovativ designteknik.